fr_FR

Իրաւական ազդ

Ըստ Թուային տնտեսութեան վրայ վստահութեան վերաբերեալ 21 յունիս 2014 թուակիր n° 2004-575  օրէնքի պահանջներուն՝ դպրոցը ձեզի կը փոխանցէ հետեւեալ տեղեկութիւնները.

Կայքի պատասխանատու՝ Համազգային-Թարգմանչաց Վարժարան
19-27, sentier des épinettes
92130 Issy-les-Moulineaux
Հեռ. +33 (0)1 46 45 60 55
Ֆաքս +33 (0)1 46 45 11 27
Ելգիր՝ ecole.tarkmantchatz@gmail.com

Հրատարակութեան տնօրէն՝ Համազգային-Թարգմանչաց Վարժարան

Կայքը ստեղծող՝ ID Parallèle
37, avenue hoche – 51100 REIMS
Հեռ. +33 (0)3 26 35 04 80 74
Ելգիր՝ contact@id-parallele.com